Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 19-08-2021 của Đảng ủy xã Khánh Thiện Về duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM KM giai đoạn 2020 - 2025

Cập nhật: Thứ hai, 13/06/2022

Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 19-08-2022 của Đảng ủy xã Khánh Thiện Về duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM KM giai đoạn 2020-2025.