Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 19-05-2022 của Đảng ủy xã Khánh Thiện về Nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ Đảng viên

Cập nhật: Thứ hai, 13/06/2022

Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 19-05-2022 của Đảng ủy xã Khánh Thiện về Nâng cao chất lượng chi bộ và đội ngũ Đảng viên.