Quyết định sô 36/QĐ-UBND ngày 16-02-2022 V/v kiện toàn BCĐ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn QG TCVN ISO 9001:2015

Cập nhật: Thứ tư, 15/06/2022

Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 16-02-2022 V/v kiện toàn BCĐ triển khai xây dựng và áp dựng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn QG TCVN ISO 9001:2015