Văn bản pháp luật
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Văn bản Trung ương Nghị định vbpl/van-ban-trung-uong/nghi-dinh-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-luat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-15.html
LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-nghia-vu-quan-su-14.html
LUẬT ĐẤT ĐAI
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-dat-dai-13.html
LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-pho-bien-giao-duc-phap-luat-12.html
LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-tiep-can-thong-tin-11.html
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-to-chuc-chinh-phu-va-luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-10.html
LUẬT CƯ TRÚ
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-cu-tru-9.html
LUẬT KHIẾU NẠI
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-khieu-nai-8.html
LUẬT TỐ CÁO
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-to-cao-7.html
LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-nghia-vu-quan-su-6.html
LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-5.html
LUẬT TIẾP CÔNG DÂN
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-tiep-cong-dan-4.html
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
Văn bản Tỉnh Quyết định vbpl/van-ban-tinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-3.html
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
Văn bản Tỉnh Quyết định vbpl/van-ban-tinh/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-2.html
LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-hoa-giai-o-co-so-1.html
LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
Văn bản Trung ương luật vbpl/van-ban-trung-uong/luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-17.html
"DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HĐND VÀ UBND HUYỆN YÊN KHÁNH TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 "
Văn bản Tỉnh Khác vbpl/van-ban-tinh/danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-hdnd-va-ubnd-huyen-yen-khanh-trong-ky-he-thong-hoa-2019-2023--16.html