Chỉ thị của UBND tỉnh Ninh Bình V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

Cập nhật: Thứ ba, 03/01/2023

/uploads/images/ch%E1%BB%89_th%E1%BB%8B_t%C4%83ng_c%C6%B0%E1%BB%9Dng_c%C3%A1c_bi%E1%BB%87n_ph%C3%A1p_%C4%91%E1%BA%A3m_b%E1%BA%A3o_%C4%91%C3%B3n_t%E1%BA%BFt_qu%C3%BD_m%C3%A3o_2023.pdf