Công văn V/v phối hợp triển khai phát triển các điều kiện công dân số nhằm thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án 06 và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ năm, 28/09/2023

chi tiết