KẾ HOẠCH Thực hiện Kết luận thanh tra số 1500/KL-BTĐKT ngày 28/6/2023 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng tại UBND huyện Yên Khánh giai đoạn từ 01/01/2021 đến 31/12/2022

Cập nhật: Thứ ba, 17/10/2023

chi tiết