Kế hoạch của UBND tỉnh Thực hiện Kết luận kiểm tra số 03/KL-BTNMT ngày 06/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cập nhật: Thứ ba, 03/01/2023

/uploads/images/kh_07_trien_khai_ket_luan_btnmt_ve_vb_qppl_2022_20221121025205714710_0000004h42_20221122100140173170_000-00-29-h42.pdf