Nghị quyết ban hành danh mucj dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2022

/uploads/images/nq_ban_h%C3%A0nh_danh_m%E1%BB%A5c_s%E1%BB%B1_nghi%E1%BB%87p_c%C3%B4ng_giao_th%C3%B4ng_v%E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i.pdf