Nghị quyết ban hành quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021 - 2025

Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2022

/uploads/images/NQ_quy_%C4%91%E1%BB%8Bnh_c%C6%A1_ch%E1%BA%BF_huy_%C4%91%E1%BB%99ng_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c_v%C3%A0_l%E1%BB%93ng_gh%C3%A9p_ngu%E1%BB%93n_v%E1%BB%91n----NB_g%C4%91_2021-2025.pdf