Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ mẫu hồ sơ trình tự, thủ tucj lựa chọn dự án, kế hoạch, phương thức sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Binh

Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2022

/uploads/images/NQ_quy_%C4%91%E1%BB%8Bnh_c%C6%A1_ch%E1%BA%BF_huy_%C4%91%E1%BB%99ng_ngu%E1%BB%93n_l%E1%BB%B1c_v%C3%A0_l%E1%BB%93ng_gh%C3%A9p_ngu%E1%BB%93n_v%E1%BB%91n----NB_g%C4%91_2021-2025.pdf