Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 02-06-2022 của Đảng ủy xã Khánh Thiện về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cụm 5 xã.

Cập nhật: Thứ hai, 13/06/2022

Nghị quyết số 08-NQ/ĐU nagyf 02-06-2022 của Đảng ủy xã Khánh Thiện về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ PCTT & TKCN cụm 5 xã năm 2022.