Nghị quyết V/v ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và tuyên truyền trên địa bàn tỉnh NB

Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2022

/uploads/images/nq_ban_h%C3%A0nh_danh_m%E1%BB%A5c_s%E1%BB%B1_nghi%E1%BB%87p_c%C3%B4ng_lv_th%C3%B4ng_tin_truy%E1%BB%81n_th%C3%B4ng_nb.pdf