NQ ban hành quy định mức xây dựng dự toán đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh NB

Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023

chi tiết