NQ sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023

chi tiết