Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất với diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ tư, 21/12/2022

/uploads/images/quy_dinh_kem_theo_quyet_dinh_han_muc_tach_thua_-_hop_thua_dat_20221124032116646640_vnpt_ca_signed_20221128092422_000-00-00-h42.pdf