QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 48/2019/QĐUBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Cập nhật: Thứ hai, 02/10/2023

chi tiết