QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lạo động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh

Cập nhật: Thứ năm, 23/11/2023

chi tiết