V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Cập nhật: Thứ tư, 02/11/2022

/uploads/images/cv_trien_khai_cuoc_thi_truc_tuyen_20221031022309233230_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20221031023559_000-02-29-h42.pdf