V/v khảo sát, lập danh sách hộ dân đủ điều kiện, có nhu cầu đăng ký tham gia dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023.

Cập nhật: Thứ tư, 06/09/2023

chi tiết