V/v thực hiện Kế hoạch số 186/KHUBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về Triển khai thực hiện Quyết định số 1260 ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh

Cập nhật: Thứ ba, 03/01/2023

/uploads/images/vv_thuc_hien_ke_hoach_cua_ubnd_tinh_ninh_binh_ve_tang_cuong_cong_tac_pho_bien_gi_20221130104859450450_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20221202094722_000-00-29-h42.pdf