Công văn V/v phối hợp với các tổ chức tín dụng, thực hiện chỉnh lý nội dung biến động trên Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nb

Cập nhật: Thứ hai, 02/10/2023

chi tiết