Kế hoạch Triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Yên Khánh

Cập nhật: Thứ hai, 24/10/2022

/uploads/images/ke_hoach_12_10_2022_ke_hoachchuyen_doi_so_cap_xa_tren_dia_ban_huyen_3__20221014054330231230_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20221016111156.pdf