Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Cập nhật: Thứ năm, 04/05/2023

/uploads/images/l%E1%BB%A3i_%C3%ADch_c%E1%BB%A7a_vi%E1%BB%87c_tri%E1%BB%83n_khai_%C4%91%E1%BB%81_%C3%A1n_06_ph%C3%A1t_tri%E1%BB%83n_%E1%BB%A9ng_d%E1%BB%A5ng_d%E1%BB%AF_li%E1%BB%87u_v%E1%BB%81_d%C3%A2n_c%C6%B0.docx